گالرند آفرند
2018-06-07
 

دنیای نیمه تاریک من

مجموعه "دنیای نیمه تاریک من" با اینکه پاسخ همه سوالهایم در زمینه نقاشی نیست؛ اما بی شک تا کنون آن ها خالص ترین احساسات من و ناب ترین شان در طول دوران کار هنری ام هستند. در طی سالهایی که نقاشی می کنم انسان دغدغه و سوژه همیشگی کارهایم بوده است. درابتدا شباهت ظاهری سوژه با اثر برایم ارزش محسوب می شد ولی با گذشت زمان و بیشتر شدن تجربه هایی که سخت بدست آمدند، ذهن جستجوگر من بدنبال واقعیتهای زندگی بود و در این میان هیچ چیز بیش از تجربیات شخصی زندگی، کنجکاوی ام را بر نمی انگیخت. در واقع دیدن روابط پیچیده و مبهم، دردها، رنج ، تردید و ناامیدی بین آدمهای دور و نزدیک سبب می شد تا تعریف دوباره ای برایم شکل بگیرد و از این رو سوژه های نقاشیم تبدیل به انسانهایی درهم شکسته، تکه تکه،مسخ شده و حتی به چیزی غیر از انسان تبدیل شدند. دوره اخیر، مساله دیگر انسانهای اطرافم نبودند. فقط رنگ ، فرم ،ترکیب و تکنیک نبود. حتی فقط دیگر خود نقاشی نبود.این بار مساله خودم بودم .خود خودم. منی که سالها فراموش شده و دور افتاده بود و من اینبار این فرصت را به خود دادم و فقط به خود نگاه کردم . نمی دانم کی و یا چه وقت داستان نیمه تاریک من شروع شد،شاید اتفاقی بود که تاثیری عمیق و برای همیشه روی جسم و ذهن من گذاشت و پس از آن تصاویرمحوی بودند که برای بوجود آمدن باید از دو نیمه تاریک و روشن من عبور می کردند. .


 
هر روز ،هر لحظه و هربار که به آینه نگاه می کنم،هر وقت که از خواب بیدار می شوم.نیمه تاریک از آنچه که باید دیده شود با من است .اما در همان زمان دریچه ای به سوی روشنایی هست.