2018-12-01

نمایشگاه گروهی امرداد گالری افرند

2018-12-01

نمایشگاه گروهی با عنوان خودمان گالری پل

سلف پرتره آینه ای از هنرمند در دنیای هنر هر اثری را که شکل میدهیم ، هر داستانی را که روایت میکنیم ، در حقیقت پازلی […]