2021-01-14

هنر گالری مستقل

نمایشگاه گروهی گالری افرند با عنوان”هنرگالری مستقل” از تاریخ ۱۴ الی ۲۸ دیماه همزمان با هفته هنر تیر و همکاری جمعی از گالری ها و فضاهای […]
2019-01-03

هنر گالری مستقل

نمایشگاه گروهی گالری افرند با عنوان”هنرگالری مستقل” از تاریخ ۱۴ الی ۲۸ دیماه همزمان با هفته هنر تیر و همکاری جمعی از گالری ها و فضاهای […]
2018-12-01

نمایشگاه گروهی امرداد گالری افرند

2018-12-01

نمایشگاه گروهی با عنوان خودمان گالری پل

سلف پرتره آینه ای از هنرمند در دنیای هنر هر اثری را که شکل میدهیم ، هر داستانی را که روایت میکنیم ، در حقیقت پازلی […]