شروع آموزش طراحی و نقاشی از سال 1373 به مدت 5 سال اتلیه استاد بهزاد شیشه گران

شروع فعالیت بعنوان دستیار آموزش استاد بهزاد شیشه گران از سال 1378 تا 1381

آموزش نقاشی پیشرفته به مدت 5 سال در موسسه ماه مهر از سال 1388نزد استاد مسلمیان

شرکت در کلاسهای تاریخ هنر معاصر نزد دکتر علیرضا سمیع آذر